പുതിയ തലമുറ ഐഫോണ്‍ 12, 12മിനി , ഐഫോൺ 12 പ്രോ,പ്രോ മാക്സ് പുറത്തിറങ്ങി

ഏറെ പുതുമകളുമായി ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോൺ 12 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് പുറത്തിറങ്ങി. നീല, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, വെള്ള, പച്ച…