ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിന്റെ 9-ാം പതിപ്പ് 2021 മെയ്യിൽ പുറത്തിറങ്ങും

ലോകമൊമ്പാടും ആരാധകരുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് സിനിമ സീരീസിന്റെ ഒൻപതാം ഭാഗത്തിന്റെ റിലീസിംഗ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021 മെയ് 21 നാണ്…