മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില ടിപ്സ്

കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മഴ മാറിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൂടും അനുഭവപ്പെടും. ഇത് മുടിയെ…