വെറും 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനം

  ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് 4 വീലർ വാഹനത്തെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് മഹീന്ദ്ര ഏകദേശം 3 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഈ…